Skip to main content

Biografia

DR BOGUMIŁA ŻONGOŁŁOWICZ (z domu Trocka, primo voto Stosuj, pseud. Maria Colonel) – Australia. Ur. 9 XI 1955 w Słupsku; dziennikarka, poetka, pisarka, biografka, dokumentalistka. Ukończyła II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Słupsku. Studiowała filologię polską w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Słupsku (1974–1978). Ukończyła Podyplomowe Studium Filologii Polskiej na Uniwersytecie Gdańskim (1983–1984), Podyplomowe Studium Dziennikarstwa i Edytorstwa, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim (1986–1988), kurs dziennikarstwa radiowego, Open Chanel, Melbourne (1993–1994), Royal Melbourne Institut of Technology, Professional Writing & Editing (1995–1998) i Desktop Publishing, Swinburne University of Technology, Electronic Publishing (2001). W 2003 doktoryzowała się z zakresu slawistyki na Macquarie University w Sydney.

Nauczycielka języka polskiego w słupskich szkołach podstawowych (1978–1984), starszy inspektor ds. wydawniczych w Stowarzyszeniu Społeczno-Kulturalnym „Pobrzeże” w Słupsku (1984–1985). Pracę dziennikarską rozpoczynała w redakcji słupskiego tygodnika „Konfrontacje”. W grudniu 1989 podjęła współpracę z redakcją jednej z pierwszych prywatnych gazet w Polsce „Goniec Pomorski”, wydawanej przez Agencję Reklamowo-Wydawniczą LGH w Koszalinie. W lutym 1990 objęła funkcję kierownika oddziału w Słupsku, który sama zorganizowała i którym kierowała do końca września 1991 tj. do wyjazdu na stałe do Australii. W marcu 1990 ujawniła w mediach sprawę śmiertelnego pobicia zatrzymanego przez słupskich milicjantów bezbronnego człowieka, a w maju tego samego roku jako korespondentka Koszalińskiej Rozgłośni Polskiego Radia relacjonowała na cały kraj przebieg głośnego strajku słupskich kolejarzy. Była prezenterką TV-Słupsk – Studio BPL, jednego z pierwszych programów telewizji osiedlowej w Polsce. Od 1991 roku jest dziennikarką niezależną. W 1996 redagowała „Tygodnik Polski” (Melbourne). W 2003 prowadziła zajęcia z literatury emigracyjnej na Monash University w Melbourne.

Laureatka Turnieju Jednego Wiersza zorganizowanego w ramach V Sesji Literackiej Słupskiego Klubu Młodych Pisarzy (1985). W 1989 roku otrzymała wyróżnienie Głównego Inspektora Pracy za publicystykę prasową o ochronie człowieka w miejscu pracy. W 1999 odznaczona Medalem Honorowym „Polonia Semper Fidelis”. W 2018 roku otrzymała wyróżnienie w Konkursie Historycznym Ministra Spraw Zagranicznych na najlepsze publikacje promujące historię polskiej dyplomacji i historię Polski w kategorii „Najlepsza publikacja w języku polskim z zakresu historii polskiej dyplomacji” za pracę Konsul. Biografia Władysława Noskowskiego. W 2019 uhonorowana odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej.

Debiutowała poezją na łamach „Głosu Pomorza” w 1983. Jest autorką ponad tysiąca artykułów prasowych, które ukazały się w dziennikach i czasopismach krajowych i polonijnych, m.in.: „Kultura” (Paryż), „Nowy Dziennik” (Nowy Jork), „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” (Londyn), „Polityka” (Warszawa), „Goniec Pomorski” (Koszalin), „Głos Pomorza” (Słupsk), „Integracje” (Warszawa), „Przegląd Tygodniowy” (Warszawa), „Kurier Zachodni” (Perth), „Tygodnik Polski” (Melbourne), „Wiadomości Polskie” (Sydney). „Policjanci. Policyjny Magazyn Historyczny 2009” (Kielce).

Książki

Lato w Surrey (1984);
Andrzej Chciuk. Pisarz z antypodów (1999, 2021);
Śmierci nie moje (2002);
Kabaret „Wesoła Kookaburra” (2004);
O pół globu od domu. Obraz Polonii australijskiej w twórczości Andrzeja Chciuka (2007);
Śmierci mi bliskie (2008, 2023);
Jego były „Czerwone maki…". Życie i kariera Gwidona Boruckiego – Guido Lorraine'a (2010, 2024);
(Nie)śmiertelnie (2016);
Konsul. Biografia Władysława Noskowskiego (2017);
(Nie)śmiertelnie. Z komentarzem Artura Cembika (2018); (Nie)śmiertelnie. Z komentarzem Adama Kubackiego (2018);
Patches for my Soul/Plastry dla mojej duszy (2013);
Poetyckie wizyty śmierci (2023).

W antologiach i zbiorach

Still Life with RAM (1995);
Zielona zima. Antologia polskiej poezji i prozy w Australii
(1997);
Losy Polaków żyjących na obczyźnie i ich wkład w rozwój kultury i nauki krajów osiedlenia na przestrzeni wieków (1998);
Losy Polek żyjących na obczyźnie i ich wkład w kulturę i naukę świata. Historia i współczesność (1999);
Australian Dictionary of Biography, vol. 15 (2000);
Polacy i osoby polskiego pochodzenia w siłach zbrojnych i policji państw obcych (2001);
Australian Dictionary of Biography, vol. 16 (2002);
Duchowieństwo polskie w świecie (2002);
Epoka przemian. Wiek XX w literaturze polskiej. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Zbigniewowi Andresowi (2005);
Australian Dictionary of Biography, supplement (2005);
Polski Słownik Biograficzny. Tom 47/2, Zeszyt 193 (2010);
Liryka żołnierska. Estetyka i wartości (2011);
Polska myśl prawnicza w XIX I XX wieku (2012);
Polski Słownik Biograficzny. Tom 48/1, Zeszyt 199 (2013);
Rodacy na światowej pięciolinii (2015);
Z Mazowsza na obczyznę (2016);
Lwowianie w świecie (2017);
Polscy biznesmeni w świecie (2017);
Polski Słownik Biograficzny. Tom 52/1, Zeszyt 212 (2018);
What We Carry. Poetry on Childbearing (2021);
Od wschodu do zachodu. Antologia wierszy Polaków z całego świata (2021);
Do zobaczenia II (2021);
Polacy w Paryżu (2022);
Arkusz londyński. Pisarze i malarze (2022);
Finding My Feet. An Anthology of Poetic Voices (2023).

Ważniejsze prace redakcyjne i edytorskie

Andrzej Gawroński, Mój punkt widzenia (1999);
Andrzej Gawroński, Zapiski z dwóch światów (2001);
Listy z Australii Romana Gronowskiego (2005);
Krystyna Jackiewicz, Poezje wybrane (2006);
Ludmiła Błotnicka, Przez zielona granicę (2007);
Władysław Noskowski, Dziennik z pierwszych tygodni w Australii (2011);
Griffith–Sydney. Listy. Zbigniew Jasiński – Roman Gronowski 1954–1959 (2017);
Lidia Duda-Groblicka, Mój świat (2017);
Morskie sprawy. Listy Jerzy Pertek – Lech Paszkowski 1961–1998 (2020).


Współtwórczyni polskiego programu radiowego 3RIM w Melton 1993. Współpracownik Radia SBS (1991–2023), Research School of Social Sciences, The Australian National University, Canberra (1997–2005), Zakładu Polskiego Słownika Biograficznego, Instytut Historii PAN, Kraków (2009–), Zakładu Biografistyki Polonijnej PUNO, Paryż (1997–1999) oraz redakcji Encyklopedii polskiej emigracji i Polonii, Toruń (2003). Przewodnicząca jury Konkursu Satyrycznego im. Andrzeja Gawrońskiego, Melbourne (2007–2015).


Członkostwo

 • Stowarzyszenie Autorów Polskich, 1984–1992
 • Media Entertainment and Arts Alliance – Australian Journalists’ Association, 1991–1994
 • Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, 1991–
 • Związek Pisarzy Polskich na Obczyźnie, 2005–
 • Australian Society of Authors, 2020–
 • PEN Melbourne, 2024–

Zainteresowania naukowe Bogumiły Żongołłowicz koncentrują się wokół losów Polaków w Australii po II wojnie światowej, ich wkładu w rozwój kultury i nauki Polski i kraju osiedlenia.

Biography

DR BOGUMILA ZONGOLLOWICZ has made significant contributions to the Polish-Australian cultural scene. Since 1991 and her arrival in Australia, she has been conducting biographical research and writing about post-World War II Polish immigrants in Australia. Her research has resulted in numerous publications both as author and editor. She has authored over a thousand articles, published throughout the world, and prepared entries for the Australian Dictionary of Biography and the Encyclopedia of Polish Emigration and Polish Diaspora. She is a contributor to the Polish language programme on SBS Radio.

Dr Zongollowicz (née Trocka), was born in Słupsk, Poland, in 1955. She is a journalist, poet, writer, biographer and documentalist. Her educational journey includes undergraduate studies at the Tertiary Teachers’ College of Słupsk (1974–78), postgraduate studies in Polish Philology at the University of Gdańsk (1983–84), a postgraduate diploma in Journalism and Editing from the University of Warsaw in 1988, a Journalism course at the Open Chanel in Melbourne (1993–1994); Professional Writing and Editing as well as Desktop Publishing at the Royal Melbourne Institute of Technology (1995–1998), and Electronic Publishing from the Swinburn University of Technology (2001). In 2003, she obtained her PhD in Slavic Studies through the Macquarie University in Sydney.

Between 1978–1984 she taught Polish in primary schools in Słupsk, before becoming a senior publishing inspector at the Social and Cultural Association ‟Pobrzeże” in Słupsk (1984–1985). She started her career as a journalist at the editorial office of the Słupsk weekly ‟Konfrontacje”. In December 1989, she began working with one of the first private newspapers in Poland, ‟Goniec Pomorski”, published by the LGH Advertising and Publishing Agency in Koszalin. In February 1990, she became the head of the paper’s Słupsk branch, which she ran until the end of September 1991, i.e. until her permanent departure to Australia. In March 1990, she disclosed in the media the fatal beating of a defenceless man detained by the Słupsk military police and in May of the same year, as a correspondent of the Koszalin broadcast of the Polish Radio, she reported nationwide on a major strike of Słupsk railwaymen. She was the presenter of TV-Słupsk – Studio BPL, one of the first residential television programmes in Poland.  She has worked as an independent journalist since 1991, editing the Melbourne-based Polish language paper, ‟Polish Weekly” in 1996 and working as a guest lecturer on migrant literature at Melbourne’s Monash University in 2003.

In 1985, she won the One Poem Tournament organised as part of the Fifth Literary Session of the Słupsk Young Writers’ Club. In 1999, she was awarded the Medal of Honour ‟Polonia Semper Fidelis”. In 2018, she received a distinction in the Historical Competition under the auspices of Poland’s Minister of Foreign Affairs for best publication in the category ‟Best publication in Polish in the History of Polish Diplomacy” for the book Konsul. Biography of Ladislas de Noskowski. In 2019, she received the Decoration of Honour for Merit to Polish Culture.

Her poetry first appeared in ‟Głos Pomorza” in 1983. She is the author of more than a thousand press articles, which have been published in Poland and the Polish media around the world, including in publications such as: ‟Kultura” (Paris), ‟Nowy Dziennik” (New York), „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” (London), „Polityka” (Warsaw), ‟Goniec Pomorski” (Koszalin), ‟Głos Pomorza” (Słupsk), ‟Integracje” (Warsaw), ‟Przegląd Tygodniowy” (Warsaw), ‟Kurier Zachodni” (Perth), ‟Tygodnik Polski” (Melbourne), ‟Wiadomości Polskie” (Sydney). ‟Policjanci. Policyjny Magazyn Historyczny 2009” (Kielce).

Books

Lato w Surrey/Summertime in Surrey (1984);
Andrzej Chciuk. Pisarz z antypodów /Andrzej Chciuk. The Writer from the Antipodes (1999, 2021);
Śmierci nie moje/Deaths other than Mine (2002, 2023);
Kabaret „Wesoła Kookaburra”/Cabaret Wesoła Kookaburra (2004);
O pół globu od domu/Half Way across the Globe (2007);
Śmierci mi bliskie/ Death is Dear to me (2008);
Jego były “Czerwone maki”. Życie i kariera Gwidona BoruckiegoGuido Lorraine’a/‟Red Poppies” were His. Life and Career of Gwidon Borucki – Guido Lorraine (2010, 2024);
(Nie)śmiertelnie/(Im)mortally (2016);
Konsul. Biografia Władysława Noskowskiego/Consul. Biography of Ladislas de Noskowski (2017);
(Nie)śmiertelnie. Z komentarzem Artura Cembika/(Im)mortally. With commentary by Artur Cembik (2018);
(Nie)śmiertelnie. Z komentarzem Adama Kubackiego/(Im)mortally. With commentary by Adam Kubacki (2018);
Patches for my Soul (2023);
Poetyckie wizyty śmierci/Poetic Visits of Death (2023).

Anthologies & Collections

Still Life with RAM (1995);
Zielona zima. Antologia polskiej poezji i prozy w Australii
(1997);
Losy Polaków żyjących na obczyźnie i ich wkład w rozwój kultury i nauki krajów osiedlenia na przestrzeni wieków (1998);
Losy Polek żyjących na obczyźnie i ich wkład w kulturę i naukę świata. Historia i współczesność (1999);
Australian Dictionary of Biography, vol. 15 (2000);
Polacy i osoby polskiego pochodzenia w siłach zbrojnych i policji państw obcych (2001);
Australian Dictionary of Biography, vol. 16 (2002);
Duchowieństwo polskie w świecie (2002);
Epoka przemian. Wiek XX w literaturze polskiej. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Zbigniewowi Andresowi (2005);
Australian Dictionary of Biography, supplement (2005);
Polski Słownik Biograficzny Tom 47/2, Zeszyt 193 (2010);
Liryka żołnierska. Estetyka i wartości (2011),
Polska myśl prawnicza w XIX I XX wieku (2012);
Polski Słownik Biograficzny. Tom 48/1, Zeszyt 199 (2013),
Rodacy na światowej pięciolinii (2015);
Z Mazowsza na obczyznę (2016);
Lwowianie w świecie (2017);
Polscy biznesmeni w świecie (2017);
Polski Słownik Biograficzny. Tom 52/1, Zeszyt 212 (2018);
What We Carry. Poetry on Childbearing (2021);
Od wschodu do zachodu. Antologia wierszy Polaków z całego świata (2021);
Do zobaczenia II (2021);
Polacy w Paryżu (2022);
Arkusz londyński. Pisarze i malarze (2022);
Finding My Feet. An Anthology of Poetic Voices (2023).

Major Edited Works

Andrzej Gawroński, Mój punkt widzenia, 1999;
Andrzej Gawroński, Zapiski z dwóch światów (2001);
Listy z Australii Romana Gronowskiego (2005);
Krystyna Jackiewicz, Poezje wybrane (2006);
Ludmiła Błotnicka, Przez zielona granicę (2007);
Władysław Noskowski, Dziennik z pierwszych tygodni w Australii (2011);
Griffith – Sydney. Listy. Zbigniew Jasiński – Roman Gronowski 1954–1959 (2017);
Lidia Duda-Groblicka, Mój świat (2017);
Morskie sprawy. Listy Jerzy Pertek – Lech Paszkowski 1961–1998 (2020).


 • In 1993, she co-founded the Polish radio programme 3RIM in Melton;
 • Between 1991–2023, she has been a contributor to the Polish language programme at SBS Radio;
 • Between 1997–1999, she contributed to the Department of Polish Biographical Studies, at Polish University Abroad, in Paris;
 • In 2003, she contributed to the editorial team of the Encyclopedia of Polish Emigration and Polonia in Toruń, Poland;
 • Between 1997–2005, she contributed to the School of Social Sciences at the Australian National University in Canberra;
 • Since 2009, she has worked with the Department of the Polish Biographical Dictionary at the Institute of History within the Polish Academy of Sciences, in Cracow;
 • Between 2007–2015, she was the chair of the jury of the Andrzej Gawronski Melbourne Satirical Competition (2007–2015).

Membership

 • Association of Polish Authors, 1984–1992
 • Media Entertainment and Arts Alliance – Australian Journalists’ Association, 1991–1994
 • Association of Polish Journalists, 1991–
 • Union of Polish Writers Abroad, 2005–
 • Australian Society of Authors, 2020–
 • PEN Melbourne, 2024–


Bogumila Zongollowicz’s research interests focus on the fate of Poles in Australia after World War II; their contribution to the development of culture and science in Poland and Australia.